Yıl:2021   Cilt: 7   Sayı: 1   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 21

Tüketicilerin Online Algılanan Risk Düzeylerinin Online Anlık Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi

Baran ARSLAN ORCID Icon,Ebru TANRIKULU ORCID Icon

Tüketicilerin online satın alma yöntemini hızlıca benimsememesine neden olan etkenleri belirlemeye yönelik literatürde birçok çalışma yer almaktadır. Bu etkenlerden biri algılanan risktir. Satın alma esnasında tüketicilerin algılanan risk düzeyi arttıkça, satın alma davranışlarında azalma söz konusu olacaktır. Algılanan riskin satın alma üzerindeki etkisi birçok çalışmada ele alınmış ve kanıtlanmıştır. İnternetin ortaya çıkışıyla birlikte satın alma davranışı da bu yönde şekillenmiştir. Bu yeni satın alma davranışıyla birlikte, tüketicilerin algıladıkları risk düzeyi ve bu riski azaltma yollarını belirlemeye yönelik çalışmalarda ivme kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa’daki hazır giyim sektöründeki tüketicilerin online algılanan risk düzeylerinin online anlık satın alma davranışları üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise online algılanan risk ve boyutları ile online anlık satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yapılan regresyon analizi sonucunda online algılanan riskin online anlık satın alma davranışını etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda da online algılanan risk ve boyutları ile online anlık satın alma davranışları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Online algılanan risk, online anlık satın alma, tüketici, internet


The Effect of Consumers’ Online Perceived Risk Levels on Online Impulsive Buying Behavior

There are many studies in the literature to determine the factors that cause consumers to not quickly adopt the online purchasing method. One of these factors is perceived risk. As the perceived risk level of consumers increases during buying, there will be a decrease in their buying behavior. The effect of perceived risk on buying has been discussed and proven in many studies. With the emergence of the Internet, buying behavior has also been shaped in this direction. With this new buying behavior, efforts to determine the level of risk perceived by consumers and ways to reduce this risk have gained momentum. The aim of this study is to determine the effect of online perceived risk levels of consumers in the ready-made clothing industry in Şanlıurfa on online impulsive buying behavior. Another aim of the study is to determine the relationship between online perceived risk and its dimensions and online impulsive buying behavior. As a result of the regression analysis, it was determined that the online perceived risk affects the online impulsive buying behavior. In addition, as a result of the pearson correlation analysis, it was found that there was a relationship between online perceived risk and its dimensions and online impulsive buying behaviors.

Keywords: Online perceived risk, online impulsive buying, consumer, internet


Atıf İçin

Arslan, B. & Tanrıkulu, E. (2021). The Effect of Consumers’ Online Perceived Risk Levels on Online Impulsive Buying Behavior. Journal of Strategic Research in Social Science, 7 (1), 1-22.


2