Yıl:2017   Cilt: 3   Sayı: 4   Alan: Fen Bilgisi Öğretmenliği

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 61

Şerattin DABAN ORCID Icon,Mustafa KAHYAOĞLU ORCID Icon

Simulasyon Destekli Uygulamaların Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarınn Akıllı Tahta Kullanma Niyetlerine Etkisi

Gelişen yeni teknolojiler sınıf içi öğrenme süreçlerini yakından etkilemektedir. Akıllı tahtalar da bu yeni teknolojilerden biridir. Hiç kuşkusuz akıllı tahtaların eğitim ortamına sağladığı olanaklar büyük ölçüde onları eğitim ortamına entegre edecek ve kullanacak öğretmenlerin niyetlerine bağlıdır. Bu durumda gelecekte öğretmen olacak öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanma niyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar önemlidir. Bu çalışmanın amacı, simülasyon destekli uygulamaların fen bilgisi öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanma niyetlerine ve akıllı tahta kullanımına yönelik görüşlerine etkisini incelemektir. Araştırmada deneysel yöntemlerden “tek grup ön test –son test modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören ve özel öğretim yöntemleri dersini alan 32 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Davis (1989), Hu ve ark. (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Solak (2012:56-59) tarafından yapılan “akıllı tahta kabul ve kullanım niyet” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin ön-test ve son test puan ortalamaları eşleştirilmiş örneklem t- testi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, simülasyon destekli uygulamaların fen bilgisi öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanma niyetlerini genel olarak arttırdığı ve akıllı tahta kullanmaya yönelik görüşleri olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Akıllı tahta, Öğretmen adayı, Simülasyon


The Effect of Simulation Activities on Pre-Service Science Teachers’ Intentions towards the Use of Interactive Board

New technologies have recently started to influence the processes of in-class learning. Interactive boards are one of these new technologies. There is no doubt that the opportunities provided by interactive boards for the educational environment are largely dependent on the intentions of teachers who will integrate and use these boards in educational settings. In this regard, studies aimed at increasing prospective teachers’ attitudes toward using interactive boards more have become important in recent years. The purpose of this study was to investigate the effects of simulation activities on pre-service science teachers’ intentions towards the use of interactive board and their perceptions towards using interactive board. Experimental design one group pre-test /post-test design was used for the study. The study group consisted of 32 pre-service science teachers who took the Special Teaching Methods course in the Department of Science Education at Siirt University during the academic year of 2015-2016. Data were collected through the use of“ interactive board adoption and intention to use scale”, which was developed by Davis (1989), Hu et al. (2003) and adapted to the Turkish language by Solak (2012:56-59). Pre-test and post-test mean scores were performed with paired samples t-test. According to results, integrating interactive board into teaching positively affected pre-service science teachers’ intentions towards the use of interactive board in general.

Keywords: Interactive board, pre-service teachers, simulation

Sayfa Aralığı: 47-58


Atıf İçin

Daban, Ş. & Kahyaoğlu, M. (2017). The Effect of Simulation Activities on Pre-Service Science Teachers’ Intentions towards the Use of Interactive Board. Journal of Strategic Research in Social Science, 3 (4), 47-58.


19