Yıl:2023   Cilt: 9   Sayı: 2   Alan:

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 73

Ayşe KAYĞUN TEKTAŞ ORCID Icon

Sevgili Romanının Sosyolojik Dokusu Üzerine Bir İnceleme

Edebiyat, insanlık tarihinden bu yana içinden çıktığı topluma ilişkin farklı düzeylerde bilgi taşımasına karşın yazınsal yapıtlar ile toplumsal gerçeklik arasındaki etkileşimlerin incelendiği çalışmalar oldukça yenidir. Yazınsal yapıtlar çoğu zaman içinde doğduğu toplumun kültürel değerlerine, inançlarına, siyasal ve ekonomik durumuna, düşünce biçimine ilişkin bilgi içerirler. Edebiyat sosyolojisi kapsamına giren çalışmalar, yazınsal yapıtların içerdiği toplumsal verileri anlamaya ve açıklamaya dayanır. 20. Yüzyılın etkin kadın yazarlarından Marguerite Duras, anne ve babasının mesleği nedeniyle bir Fransız sömürgesi olan Hindiçin’de doğup büyür. Çocukluğunu geçirdiği sömürge toplumu, yazarın benliğinde daha sonra yapıtlarına yansıyacak derin izler bırakır. Yaşadığı dönem itibarıyla birçok siyasal gelişmeye tanıklık eden Marguerite Duras, toplumsal hareketlerde etkin rol alır. Toplumsal konularda sağduyulu olan yazar, bir Fransız sömürgesinde geçen son yıllarını kurgulaştırdığı Sevgili (1984) adlı romanında yalnızca Çinli sevgilisiyle olan aşk öyküsünü anlatmakla kalmaz, sömürge toplumuna ilişkin birçok ayrıntıya ışık tutar. Romanda sömürenler ve sömürülenler arasındaki hiyerarşiden çıkan iki karşıt dünya betimlenir. Kuşkusuz gücü elinde tutan sömürgeci kesim, sömürülen toplumların üzerinde telafisi güç etkiler bırakır. Marguerite Duras kurgusunda, sömürgeci güçlerin sömürülen topraklardaki acımasız politikalarının toplumsal etkilerini yansıtır. Nitekim Fransız olmalarına karşın içinde bulundukları sefalet, yazar ve ailesini bölgedeki ayrıcalıklı beyazlardan ayırdığından, yerlilerle benzer koşullarda yaşarlar. Bu çalışma, yazarın sömürge düzenindeki anılarını ve deneyimlerini aktardığı Sevgili adlı romandan göstergeler aracılığıyla sömürgeciliğin toplum üzerindeki etkilerini ele almayı amaçlar.

Anahtar Kelimeler: Marguerite Duras, edebiyat sosyolojisi, sömürgecilik


An Examination on the Sociological Texture of the Novel The Lover

Although literature contains information at different levels about the society from which it emerged since human history, studies examining the interactions between literary works and social reality are quite new. Literary works often contain information about the cultural values, beliefs, political and economic situation, and way of thinking of the society in which they are born. Studies within the scope of the sociology of literature are based on understanding and explaining the social elements contained in literary works. Marguerite Duras, one of the female writers of the 20th century, was born and raised in French Indochina due to her parents’ professions. The colonial society in which she spent her childhood leaves profound traces on the author's personality, which will later be reflected in her works. Marguerite Duras, who witnessed many political developments during the period she lived in, took an active role in social movements. The author, who is sensitive to social issues, not only tells her love story with her Chinese lover in The Lover (1984), where she fictionalizes her last years in a French colony but also sheds light on many details about colonial society. In the novel, two opposing worlds arising from the hierarchy between the exploiters and the exploited are depicted. Undoubtedly, colonialists who hold power leave irreparable effects on the exploited societies. In her fiction, Marguerite Duras describes the social effects of the ruthless policies of colonial powers in the exploited territories. This study aims to examine the effects of colonialism on society through the novel in which the author describes her memories and experiences in the colonial order.

Keywords: Keywords: Marguerite Duras, sociology of literature, colonialism

Sayfa Aralığı: 73-82


Atıf İçin

Kayğun Tektaş, A. (2023). An Examination on the Sociological Texture of the Novel The Lover. Journal of Strategic Research in Social Science, 9 (2), 73-82.


285