Yıl:2023   Cilt: 9   Sayı: 2   Alan: İletişim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 75

Emine TEKER ORCID Icon,Fatma KAYA ORCID Icon

Sanat Eğitiminde Tekstil Tekniklerinin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama

Sanat; yaratıcılığın ve hayal gücünün bir ifade şekli olarak bilinmektedir. İfade biçimi olarak değerlendirilen sanatın, eğitimin içerisindeki varlığı oldukça önemlidir. Sanat eğitimi ise bireyin duygu ve düşüncelerini aktarabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir düzeye ulaştırmak amacıyla yapılan faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Araştırma; sanat eğitiminde tekstil tekniklerinin kullanım olanaklarını kapsamakta olup, çalışma konusu olarak İslam İşbirliği Teşkilatının kararıyla 2023 İslam Ülkeleri Turizm Başkenti olarak Şanlıurfa’nın seçilmesi ele alınmıştır. Çalışma konusu olarak 11. Turizm Bakanları Toplantısının Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen toplantıda “Turizmin Gelişmesinde Yerel Toplulukların Rolü” temasıyla belirlenmiştir. Bu çalışmada bir kent özelinden kentin kimlik öğelerinin sanat eğitimi yoluyla algılanması ve bu perspektiften kente dair farkındalık kazanılması amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu; 2022/2023 eğitim öğretim kapsamında Harran Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Tekstil Tasarım dersini alan 15 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler tema doğrultusunda kenti tüm yönleriyle ele alarak oluşturdukları resimsel anlatımları, tekstil yapı ve yüzey oluşturma tekniklerinden dokuma ve punch teknikleri ile gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda öğrencilerin yaşanılan kente ve kültürel mirasa ilişkin farkındalıklarının arttığı ve öğrencilerin sanat eğitiminin farklı bir alanında, farklı teknikler ve farklı malzemeler kullanarak resimsel anlatımlarda bulunmaları sayesinde sanat eğitimindeki çeşitlilik hakkında farklı bir deneyim kazanmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Eğitim, Tekstil, Tasarım, Şanlıurfa


The Application for the Use of Textile Techniques in Art Education

Art; It is known as a form of expression of creativity and imagination. The presence of art, which is considered a form of expression, in education is very important. Art education is defined as all the activities carried out to convey the individual's feelings and thoughts and to bring his talent and creativity to an aesthetic level. Research; It covers the possibilities of using textile techniques in art education, and the subject of the study is the selection of Şanlıurfa as the 2023 Tourism Capital of Islamic Countries by the decision of the Organization of Islamic Cooperation. The subject of the study was determined with the theme of "The Role of Local Communities in the Development of Tourism" at the 11th Tourism Ministers Meeting held in Baku, the capital of Azerbaijan. In this study, it is aimed to perceive the identity elements of a city specifically through art education and to gain awareness about the city from this perspective. Working group; It consists of 15 students taking the Textile Design course at Harran University, Department of Art Education, within the scope of 2022/2023 education. In line with the theme, the students took the city in all its aspects and created pictorial expressions using weaving and punch techniques, which are among the textile structure and surface creation techniques. As a result of the research, students' awareness of the city and cultural heritage increased, and students gained a different experience about diversity in art education, thanks to their pictorial expressions using different techniques and different materials in a different field of art education.

Keywords: Art, Education, Textile, Design, Şanlıurfa

Sayfa Aralığı: 95-114


Atıf İçin

Teker, E. & Kaya, F. (2023). The Application for the Use of Textile Techniques in Art Education. Journal of Strategic Research in Social Science, 9 (2), 95-114.


61