Yıl:2023   Cilt: 9   Sayı: 2   Alan: İletişim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 74

Aysun GÜZEL ORCID Icon,Melis DUYGULU ORCID Icon,Ferit YAMAN ORCID Icon

Mülteci Öğrencilerin Toplumsal Yaşama Uyumunda Aktif Vatandaşlık Bilinci Kazanması

Ülkemizce gün geçtikçe üzerinde durulması gereken bir konu haline gelen mülteci öğrencilerin, toplumsal yaşama entegrasyonunda aktif vatandaşlık bilinci kazanmanın önemini ve gerekliliğini belirlemek de aynı oranda artmaktadır. Aktif vatandaşlık toplumsal meselelere toplumda yer alan tüm bireylerin dahil edilmesidir. Ülkemizde doğan mülteci çocuklar ilerleyen zamanlarda toplumsal yaşamda aktif bireyler olarak yer alacak ve toplumun gelişimine katkı sağlayacaklardır. Çocuğun aktif vatandaşlık bilinci ile okullarda başlayarak mikro düzeyde sosyal uyum sağlaması makro düzeydeki uyumunu kolaylaştırmaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler analizi yapılırken yararlanılan teknik içerik analizi tekniğidir. Yapılan araştırma kapsamında incelenen bölümlerde sırasıyla aktif vatandaşlık kavramı, aktif vatandaşlık değerleri, göç, mülteciler, mülteci öğrencilerin eğitimi, toplumsal uyum ve aktif vatandaşlık konularının işlendiği görünmüştür. Çalışmanın sonucunda, mülteci öğrencilerin toplumsal yaşama uyumunda okullarda verilen aktif vatandaşlık eğitiminin çocuklarda, yaşadıkları topluma aidiyet duygusunun gelişmesine böylece toplumsal entegrasyonda aktif vatandaşlık bilinci kazanmanın önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mülteci öğrencilerin toplumsal yaşama uyumunda öğretmenlerin, vatandaşlık bilincini çocuklara kazandırmasının gerekli olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aktif Vatandaşlık, Toplumsal Uyum, Mülteci Öğrenciler


Acquiring Active Citizenship Awareness in the Social Adaptation of Refugee Students

The importance and necessity of acquiring an active citizenship awareness for refugee students in our country, which has become an increasingly emphasized issue day by day, also correspondingly increase in determining their integration into societal life. Active citizenship is the inclusion of all individuals in societal issues. Refugee children born in our country will, in the course of time, become active members of society, contributing to its development. Initiating social adaptation at the micro level through the child's awareness of active citizenship in schools facilitates their macro-level integration. In the study, document analysis, a qualitative research method, was employed. The technique used for data analysis is content analysis. Within the scope of the conducted research, the examined sections sequentially address the concept of active citizenship, values of active citizenship, migration, refugees, education of refugee students, social adaptation, and the concept of active citizenship. As a result of the study, it has been concluded that the active citizenship education provided in schools plays a significant role in the social integration of refugee students, leading to the development of a sense of belonging to the community. Consequently, it is emphasized that acquiring an awareness of active citizenship is crucial for social integration. It is observed that teachers play a necessary role in instilling citizenship awareness in refugee students for their adaptation to social life.

Keywords: Active Citizenship, Social Adaptaton, Refugee Students

Sayfa Aralığı: 83-94


Atıf İçin

Güzel, A., Duygulu, M. & Yaman, F. (2023). Acquiring Active Citizenship Awareness in the Social Adaptation of Refugee Students. Journal of Strategic Research in Social Science, 9 (2), 83-94.


56