Yıl:2023   Cilt: 9   Sayı: 1   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 35

İhsan KURAN ORCID Icon

Kitle Fonlama Modelinin Teknolojik Gelişmeler Aracılığıyla Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Türkiye Örneği

Son yıllarda kullanım alanı hızla yaygınlaşan kitle fonlama finansman modeli kitlelerin gücüne dayanmaktadır. Kitle fonlamada bütün süreç internet üzerinden yürütüldüğünden dolayı modelin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Teknolojik gelişme bilgiye erişimi ve bilgi paylaşmayı kolaylaştırmıştır. Günümüzde farklı bölgelerde yaşayan insanlar dijitalleşme sayesinde rahatlıkla iletişim kurabilmektedir. Sosyal ağların yoğun bir şekilde kullanılmasıyla kitle fonlamanın bilinirliği de her geçen gün artmaktadır. Uluslararası literatürde kitle fonlamanın bölgesel kalkınma sürecinde kullanımının başarılı sonuçlarını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada kitle fonlamanın bu yönüne dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bilgiye erişim ve iletişimin tarihin hiçbir döneminde bu kadar kolay olmadığı günümüzde sosyal ağlar sayesinde kitle fonlamanın bölgesel kalkınma sürecinde başarılı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle yerelde faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları’nın bu konuya dikkat çekerek girişimlerde bulunması, yeni bir enstrüman olarak kitle fonlama modelinin bölgesel kalkınmada başarıyı arttırması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Kitle Fonlama, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Teknoloji


The Effect of the Crowdfunding Model on Regional Development through Technological Developments: The Case of Turkey

The crowdfunding financing model, which has become widespread in recent years, is based on the power of the masses. Since the whole process of crowdfunding is carried out over the internet, the use of the model is rapidly spreading. Technological development has made it easier to access and share information. Today, people living in different regions can communicate easily thanks to digitalization. With the intense use of social networks, the awareness of crowdfunding is increasing day by day. In the international literature, studies are showing the successful results of the use of crowdfunding in the regional development process. This study has tried to draw attention to this aspect of crowdfunding. It has been concluded that access to information and communication has never been easy at no time. And today, crowdfunding can be used successfully in the regional development process thanks to social networks. For this reason, it is expected that the Development Agencies operating locally will take the initiative by drawing attention to this issue, and the crowdfunding model as a new instrument will increase the success of regional development.

Keywords: Regional Development, Crowdfunding, Regional Development Agencies, Technology

Sayfa Aralığı: 1-12


Atıf İçin

Kuran, İ. (2023). The Effect of the Crowdfunding Model on Regional Development through Technological Developments: The Case of Turkey. Journal of Strategic Research in Social Science, 9 (1), 1-12.


159