Yıl:2022   Cilt: 8   Sayı: 1   Alan:

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2

Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Yükü İlişkisi: OECD Ülkeleri

Abdullah Burhan BAHÇE ORCID Icon,Taleh MAMMADOV

Kayıt dışı ekonomi basitçe, resmi GSYH hesaplarında yer almayan ve kamu otoritesi dışında gerçekleşen tüm ekonomik faaliyetleri anlatan bir kavramdır. Kayıt dışı faaliyetlerin vergilendirilememesi her ulus devletin karşılaştığı başlıca sorunlarındandır. Bu sebeple günümüze kadar her devlet kayıt dışı faaliyetlerin önünü alabilmek için belirli çözümler ve yöntemler geliştirmektedir. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 73. maddesinde "herkes kamu harcamalarını karşılamak için mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür" denilmektedir. Dünyada her bir devletin kamu harcamaları yapabilmek için belirli bir finansmana ihtiyacı bulunmaktadır. Bu finansman kaynaklarının başında zorunlu ve geri ödemesiz olan vergi gelirleri gelmektedir. Çalışmamızda vergi yükünün kayıt dışılık üzerindeki etkisi Türkiye ve OECD ülkeleri karşılaştırması aracılığıyla irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kayıt dışı ekonomi, Vergi Yükü, OECD ülkeleri


Relationship between Informal Economy and Tax Liability: OECD Countries

An informal economy is simply, defined as all the economic activities that are not registered or included in formel GDP calculations and activities that take place outside the public authority. Non-taxation of unregistered activities is one of the main problems that of every national state faces. For this reason, every state has been developing certain solutions and methods to prevent unregistered activities. Article 73 of the Turkish Republic Constitution states that "everyone is obliged to pay taxes according to his or her fiscal power in order to meet public expenditures". Every state in the world needs a certain amount of financing in order to cover public expenditures. Among these are are tax revenues, which are compulsory and non-refundable. In our study, a comparative evaluation between Turkey and OECD countries will be made on the effects of the tax burden, on informality.

Keywords: Informal economy, Tax Burden, OECD countries


Atıf İçin

Bahçe, A. B. & Mammadov, T. (2022). Relationship between Informal Economy and Tax Liability: OECD Countries. Journal of Strategic Research in Social Science, 8 (1), 13-38.


163