Yıl:2023   Cilt: 9   Sayı: 1   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 41

Okan BÜTÜNER ORCID Icon,Osman KOCAMAN ORCID Icon

İşletmelerde Kalite Kültürü ve İş Güvenliği Kültürünün Örgütsel Sadakate Etkisinin İncelenmesi

Günümüzde artan rekabet koşullarında kalitenin önemi sadece rakip ve müşteri üzerinden değil aynı zamanda çalışanların üzerinden de rekabeti önemli kılmaktadır. Bu noktada örgütsel sadakati arttırmak tüm işletmeler için önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, çalışanları işletmelerde kalite kültürü ve iş güvenliği kültürünün örgütsel sadakatleri üzerine etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Bu amaçla Düzce şehrinde bulunan işletmelerde çalışan 168 çalışan gönüllü olarak araştırmaya katılmıştır. Araştırma grubunda yer alan çalışanlara İş Güvenliği Ölçeği, Örgütsel Sadakat Ölçeği ve Kalite Kültürü Ölçeği uygulanmıştır. Yüz yüze ve online anket yöntemiyle elde edilen veri sonuçları SPSS programında analiz edilmiştir. Bu çalışma kapsamında, iş güvenliği ve kalite kültürünün örgütsel sadakat üzerine olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Yine her iki değişkenin en çok duygusal bağlılık faktörünü olumlu etkilediği görülmüştür. Ayrıca, Kalite kültürünün iş güvenliği kültürü ile örgütsel sadakat arasında kısmi ara değişken rolü üstlendiği bulgusu elde edilmiştir. İş güvenliği kültürünün özellikle devam ve norm bağlılık üzerine etkisinde kalite kültürünün etkisi yüksektir. Sonuç olarak, duygusal bağlılık ile yani istek ve arzu ile çalışanların örgüte bağlanması isteniyorsa iş güvenliği ve kalite kültürünün geliştirilmesi önerilmektedir. Yani, örgütte önleyici, süreç odaklı, iyileştirmeye dönük, müşteri odaklı yaklaşımların çalışanların katılımı sağlanması ile kalite kültürünün geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Kültürü, Kalite Kültürü, Örgütsel Sadakat.


Examination of Quality Culture and Safety Culture the Effect on Organizational Loyalty in Businesses

The purpose of this research is to examine whether the quality and occupational safety culture of employees in enterprises influences organizational loyalty. For this purpose, 168 employees working in businesses in Düzce city voluntarily participated in the research. Occupational Safety Scale, Organizational Loyalty Scale and Quality Culture Scale were applied to the employees in the research group. The data results obtained by the relational screening and online survey model method were analyzed in SPSS program. In this survey context, it has been seen that the occupational safety culture and quality culture influences organizational loyalty positively. It has been observed that the quality culture and occupational safety culture the most affect positively affective commitment. In addition, it was found that the quality culture assume a partial mediator role between the occupational safety culture and organizational loyalty. In particular, the effect of quality culture is high which on the effect of occupational safety culture on continuance and norm commitment. As a result, it is recommended to develop a culture of occupational safety and quality if it is want to commitment employees to the organization with affective commitment, that is, pleasure and desire. In other words, it is recommended to develop a quality culture by providing preventive-oriented, process-oriented, improvement-oriented, customer-oriented approaches in the organization with the participation of employees.

Keywords: Occupational Safety, Quality Culture, Organizational Loyalty

Sayfa Aralığı: 13-28


Atıf İçin

Bütüner, O. & Kocaman, O. (2023). Examination of Quality Culture and Safety Culture the Effect on Organizational Loyalty in Businesses. Journal of Strategic Research in Social Science, 9 (1), 13-28.


129