Yıl:2021   Cilt: 7   Sayı: 1   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 24

Şengül İLGAR ORCID Icon,Rıdvan TUTUMLU ORCID Icon

Erken Çocuklukta Okulda Oynanan Geleneksel Oyunlar ve Değerler Eğitimi Açısından Analizi

Erken çocukluk, oyunların çocukların eğitiminde önemli bir rol oynadığı bir dönemdir. Bu araştırmada, okul öncesi dönemde okullarda oynanabilecek geleneksel oyunlarla çocuklara sunulabilecek değerlerin araştırılması amaçlanmıştır. Geleneksel oyunlar, geçmişte çocuklar tarafından oynanmış ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiş, çocuğun iletişim kurmasını sağlayan işbirliğine dayanan oyunlardır. Bu araştırmanın amacı; okul öncesi dönemde okulda oynanabilecek geleneksel oyunlarda kazandırılabilecek değerleri ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma ile; okulda oynanabilecek 8 geleneksel oyun Milli Eğitimin belirlediği değerler açısından ele alınarak, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. 8 geleneksel oyunun oynanışı gereği; 8’inde “sorumluluk”, 8’inde “saygı”, 4’ünde “empati”, 3’ünde “adalet”, 3’ünde “yardımlaşma”, 2’sinde “özgüven”, 2’sinde “doğruluk ve dürüstlük”, 2’sinde “dayanışma”, 1’inde “cesaret”, 1’inde “özgürlük”, 1’inde “nazik olma”, 1’inde “sevgi” değerinin yer aldığı ve bu okulda oynanabilecek 8 geleneksel oyun yoluyla bu değerlerin kazandırılabileceği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, değerler eğitimi, okul, oyun, geleneksel oyunlar


Traditional Games Played in School in Early Childhood and their Analysis in Terms of Values Education

Early childhood is a period in which games play an important role in children’s education. Traditional games are games based on cooperation that have been played by children in the past and inherited from generations to generation to date and help children to communicate. This research aimed to explore the values that can be offered to children through traditional games which can be played in schools in the preschool period.. The document analysis method of qualitative research models was used in the research. 8 traditional games that can be played in schools were addressed in terms of the values specified by the Ministry of National Education, and the games were subjected to a descriptive analysis. As concluded in the research, among the relevant values, “responsibility” is present in 8 games, “respect” in 8 games, “empathy” in 4 games, “justice” in 3 games, “cooperation” in 3 games, “confidence” in 2 games, “truth and honesty” in 2 games, “solidarity” in 2 games, “courage” in 1 game, “freedom” in 1 game, “kindness” in 1 game, and “love” in 1 game. Furthermore, it was found that children could be equipped with the said values through these 8 traditional games.

Keywords: Early childhood education, Values education, school, game, traditional games

Sayfa Aralığı: 75-90


Atıf İçin

İlgar, Ş. & Tutumlu, R. (2021). Traditional Games Played in School in Early Childhood and their Analysis in Terms of Values Education. Journal of Strategic Research in Social Science, 7 (1), 75-90.


124