Year:2022   Volume: 8   Issue: 1   Area: İşletme

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 6

The Effect of the Covid 19 Pandemic on E-Commerce: The Case of Turkey

Taleh MAMMADOV ORCID Icon,Ergin UZGÖREN

The Covid-19 (coronavirus) pandemic, which emerged for the first time in Wuhan, China and quickly affected the world, has been among the most important agenda items in the world since 2020. Since there was no medicine/vaccine to treat or prevent the spread of Covid-19 at the beginning of the pandemic, all countries were obliged to switch to the quarantine regime. It has been observed that during the quarantine period, people started to use the internet more as a result of staying at home and being removed from public living environments. During the pandemic, the internet environment has increased its importance as a platform where people both conduct their business and meet their needs through e-commerce. Due to the restrictions in quarantine practices, traditional commerce has come to a standstill and people have started to use e-commerce applications intensively. In this study, the development of e-commerce during the Covid-19 pandemic period was examined by considering current information and data in the world and in Turkey, and the general development of e-commerce volume and sectoral changes were evaluated.

Keywords: e-commerce, development of e-commerce, Covid-19, e-commerce in Turkey


Covid 19 Pandemisinin E- Ticaret Üzerinde Etkisi: Türkiye Örneği

Çin’in Wuhan şehrinde ilk kez ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyayı etkisine alan Covid-19 (koronavirüs) pandemisi 2020 yılından beri dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Pandemi başlangıcında Covid-19’u tedavi etmeye veya yayılmasını önlemeye yönelik ilaç/aşı bulunmadığı için, tüm ülkeler karantina rejimine geçmeye mecbur kalmışlardır. Karantina sürecinde insanların, evlerinde kalmaları ve toplu yaşam ortamlarından uzaklaştırılmaları sonucu interneti daha fazla kullanmaya başladıkları görülmüştür. Pandemi süresince internet ortamı insanların hem işlerini yürüttükleri hem de e-ticaret yoluyla ihtiyaçlarını karşıladıkları bir platform olarak önemini arttırmıştır. Karantina uygulamalarındaki kısıtlamalar nedeniyle geleneksel ticaret neredeyse durma noktasına gelmiş ve insanlar yoğun bir şekilde e-ticaret uygulamalarını kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada Covid-19 pandemi döneminde e-ticaretin gelişimi Dünya’da ve Türkiye’de güncel bilgi ve veriler dikkate alınarak incelenmiş, e- ticaret hacminin genel gelişimi ve sektörel değişimler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: e- ticaret, e- ticaretin gelişimi, Covid-19, Türkiye’de e-ticaret


For Cited

Mammadov, T. & Uzgören, E. (2022). The Effect of the Covid 19 Pandemic on E-Commerce: The Case of Turkey. Journal of Strategic Research in Social Science, 8 (1), 73-86.


41