Year:2021   Volume: 7   Issue: 1   Area: İşletme

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 23

An Analysis of the Arab Spring Approach in the Framework of European Neighborhood Policy: The Case of Germany and France

Ramazan İZOL ORCID Icon,Özge ÇETİNER ORCID Icon

This study examines the policies of Germany and France, the two founding countries of the European Union (EU) during the Arab Spring. With the idea of cooperation among nations and a united Europe, the EU has been formed on an idealist basis. In this context, the Union, which started as an economic initiative, continued with various common policy areas such as the European Neighborhood Policy. However, these integration efforts of the EU have been affected by the complex political environment of the Middle East and success of common policy has become controversial. From this point of view, the study examines whether Germany and France's Tunisia and Libya policies during the Arab Spring have a partnership under the European Neighborhood Policy. As a result, it is seen that the interests and economic priorities of Germany and France cause them to follow a different path from the EU’s common policy.

Keywords: EU, European Neighborhood Policy, Arab Spring, France, Germany


Avrupa Komşuluk Politikası Çerçevesinde Arap Baharı Yaklaşımlarının İncelenmesi: Almanya ve Fransa Örneği

Bu çalışma, Avrupa Birliği’nin (AB) iki kurucu ülkesi olan Almanya ve Fransa’nın Arap Baharı dönemi politikalarını incelemektedir. Birleşik bir Avrupa fikriyle bütünleşmiş ulusların işbirliğine dayanan AB, idealist bir temel ile oluşturulmuştur. Bu kapsamda, bir ekonomik girişim olarak başlayan Birlik, Avrupa Komşuluk Politikası gibi çeşitli ortak politika alanları ile sürdürülmüştür. Fakat AB’nin bu bütünleşme çabaları, Ortadoğu’nun karmaşık siyasi ortamından etkilenmiş ve ortak politika girişimlerinin ne kadar başarılı olacağı tartışmalı hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle çalışma, Almanya ve Fransa’nın Arap Baharı sürecindeki Tunus ve Libya politikalarının Avrupa Komşuluk Politikası çatısı altında bir ortaklığa sahip olup olmadığını incelemektedir. Sonuç olarak, Almanya ve Fransa’nın sahip olduğu çıkarlar ve ekonomik öncelikler, dış politikada AB’nin ortak politikasından farklı bir yol izlemelerine neden olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: AB, Avrupa Komşuluk Politikası, Arap Baharı, Fransa, Almanya


For Cited

İzol, R. & Çetiner, Ö. (2021). An Analysis of the Arab Spring Approach in the Framework of European Neighborhood Policy: The Case of Germany and France. Journal of Strategic Research in Social Science, 7 (1), 57-74.


14