Yıl:2021   Cilt: 7   Sayı: 1   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 22

Covid 19 Pandemi Sürecinin Seçilmiş Bazı Ülkeler Bazında Dünyaya ve Türkiye’ye Etkilerinin Değerlendirilmesi

Ersan ÖZ ORCID Icon,Mustafa Göktuğ KAYA ORCID Icon,Orhan Kemal KAPLAN ORCID Icon

Küreselleşme olgusunun sadece ekonomik değil tüm toplumsal kavramlar itibariyle sınır tanımaz hale gelmesi, dünyada yaşanan negatif yada pozitif bir hareketliliğinin tüm ülkeleri etkilemesi sonucunu doğurmaktadır. Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 adlı Pandemi süreci, bir sağlık felaketi olmasının yanında aynı zamanda sebep olduğu son 150 yılın en derin resesyonu ile küresel bir ekonomik krize de yol açmıştır. Bu çalışmada, farklı dünya ülkelerinde Corona Virüs sürecinin yol açtığı negatif ekonomik etkilerin minimize edilmesi amacıyla alınan mali ve parasal ekonomik tedbirler Türkiye de dahil edilerek değerlendirilmeye gayret edilmiştir. Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke hükümetlerinin açıklamış olduğu ekonomik paketlerin ağırlıklı olarak sağlık alanındaki çalışmalara ayrıldığı görülmektedir. Sektörel bazda ise vergi ötelemelerinin ağırlıklı olduğu ve pandemi nedeni ile işsiz kalan kişilere ise her ülkenin fonlarından veya açıklanan paketler vasıtasıyla yardım edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, Çin, Ekonomik Kriz, Makro Ekonomi, Türkiye


Evaluation of the Impact of Covid-19 Pandemic Process to the World on the Basis of Selected Countries and Turkey

The fact that the phenomenon of globalization has become borderless not only in terms of economic but also in all social concepts results in a negative or positive mobility in the world affecting all countries. The Pandemic process called Covid 19, which started in Wuhan, China and affected the world in a short time, caused a global economic crisis with the deepest recession of the last 150 years, besides being a health disaster. In this study, financial and monetary economic measures taken to minimize the negative economic effects of Corona Virus process in different countries of the World have been evaluated by including Turkey. It is seen that the economic packages announced by the governments of the countries within the scope of the fight against Covid-19 are mainly devoted to studies in the field of health. On a sectoral basis, it is seen that tax delays are predominant and people who are unemployed due to the pandemic are tried to be helped by the funds of each country or the packages announced.

Keywords: Covid-19 Pandemic, China, Economic Crisis, Macro Economy, Turkey


Atıf İçin

Öz, E., Kaya, M. G. & Kaplan, O. K. (2021). Evaluation of the Impact of Covid-19 Pandemic Process to the World on the Basis of Selected Countries and Turkey. Journal of Strategic Research in Social Science, 7 (1), 23-56.


6