Yıl:2022   Cilt: 8   Sayı: 2   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 32

Beklenen Yaşam Süresi ve Anüite Fiyatlarındaki Değişim: Entropi Yaklaşımı

Funda KARAMAN ORCID Icon

Anlık ölüm hızlarındaki değişimin beklenen yaşam süresi ve hayat annüitesinin fiyatı üzerinde çok önemli etkisi vardır. Keyfitz (1985) çalışmasında, beklenen yaşam süresindeki sürekli değişimi göstermek amacıyla entropi kavramını tanıtılmıştır. Bu çalışmada, anlık ölüm hızındaki azalmanın beklenen yaşam süresi üzerindeki etkisi önemli olduğunda entropi seviyesinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada, Türkiye ölüm verisi için entropi kavramının beklenen yaşam süresi ve annüite fiyatı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Türkiye ölüm verisi için dikdörtgenleşmenin önemli bir ölümlülük riski olduğu sonucu elde edilmiştir. Faiz oranı düşük olduğunda yüksek entropi değeri, annüite fiyatı üzerinde uzun ömürlülük riskinin önemli etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Annüite Fiyatı; Entropi; Uzun Ömürlülük; Ölümlülük; Dikdörtgenleşme


Changes in Expectation of Life and Annuity Rate: Entropy Approach

The changes on force of mortality rates has important effect on life expectancy and life annuity costs. Keyfitz (1985) introduced the concept of entropy in the context of continuous changes in life expectancy. He showed that high level of entropy means that reduction in force of mortality rates would have an important impact on life expectancy. This paper presents applications of the concept of entropy to expectation of life and annuity costs for Turkish mortality data. It is found that rectangularization is important mortality risk for Turkish mortality data. The lower rate of interest, the higher is the value of entropy, indicating a higher effect of longevity risk on the annuity costs.

Keywords: Annuity Cost; Entropy; Longevity; Mortality; Rectangularization


Atıf İçin

Karaman, F. (2022). Changes in Expectation of Life and Annuity Rate: Entropy Approach. Journal of Strategic Research in Social Science, 8 (2), 87-96.


46