Yıl:2022   Cilt: 8   Sayı: 2   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 34

Hasan ŞENOL ORCID Icon,İbrahim KAYA ORCID Icon

BİST’de İşlem Gören Konaklama Sektöründe Faaliyet Gösteren Turizm İşletmelerinin CRITIC Tabanlı MABAC Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

Son zamanlarda muhasebe ve finans alanındaki çalışmalarda turizm işletmelerinin performanslarının ölçülmesi, tespiti ve sıralanmasında performans oranları kullanılmaktadır. Bu çalışmada işletmelerin faaliyetlerine göre getiri ve fiyat modellerinde hangi finansal performans oranlarının daha iyi sonuç vereceği analiz edilmiştir. Bu bağlamda 2021 yılında Borsa İstanbul’da (BİST) konaklama sektöründe faaliyet gösteren 9 turizm işletmesinin finansal performansları; hisse senedi fiyatı, hisse senedi getirisi, hisse başına kar, piyasa değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa değeri/defter değeri, aktif karlılık oranı ile öz sermaye karlılık oranları kullanılarak tespit edilmiştir. BİST’de konaklama sektöründe faaliyet gösteren 9 turizm işletmesinin finansal performansları çok kriterli karar verme yöntemlerinden CRITIC tabanlı MABAC yöntemi ile analiz edilmiştir. Turizm işletmelerinin finansal performans oranlarından hangilerinin işletmelerin performansını daha iyi açıklayacağı CRITIC yöntemi ile bu işletmelerin performans oranlarına göre sıralaması ise MABAC yöntemi kullanılarak yapılmıştır. CRITIC yöntemi ile yapılan kriter ağırlıklandırmasına göre en önemli kriterler sırasıyla fiyat/kazanç oranı, aktif karlılık oranı, özsermaye karlılık oranı, hisse senedi fiyatı olarak belirlenmiştir. MABAC yöntemine göre yapılan finansal performans analizine göre finansal performansı yüksek olan turizm işletmeleri sırasıyla PKENT, ULAS, KSTUR ve MERİT olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Finansal Performans, CRITIC, MABAC


Evaluation of the Financial Performances of Tourism Businesses Operating in the Accommodation Sector, Traded on BIST, by CRITIC-Based MABAC Method

Performance ratios have been recently used in the measurement, determination and ranking of tourism enterprises performances in studies in the field of accounting and finance. In this study, it was analyzed which financial performance ratios would give better results in return and price models according to the activities of the enterprises. In this context, the financial performances of 9 tourism enterprises which are active in the accommodation sector in Borsa Istanbul (BİST) in 2021 are determined by using stock price, stock return, earnings per share, market value, price / earnings ratio, market value / book value, return on assets ratio, and return on equity ratios. The financial performances of 9 tourism enterprises operating in the accommodation sector in the BİST were analyzed with the CRITIC-based MABAC method, which is one of the multi-criteria decision-making methods. As a result of the analysis, which of the financial performance ratios of tourism enterprises would better explain the performance of the enterprises was determined by the CRITIC method. The ranking of these enterprises according to their performance ratios, on the other hand, was made using the MABAC method. According to the criteria weighting made with the CRITIC method, the most important criteria were determined as price/earnings ratio, return on assets, return on equity, and stock price, respectively. According to the financial performance analysis made according to the MABAC method, tourism enterprises with high financial performance were determined as PKENT, ULAS, KSTUR and MERİT, respectively.

Keywords: Tourism Sector, Financial Performance, CRITIC, MABAC

Sayfa Aralığı: 123-140


Atıf İçin

Şenol, H. & Kaya, İ. (2022). Evaluation of the Financial Performances of Tourism Businesses Operating in the Accommodation Sector, Traded on BIST, by CRITIC-Based MABAC Method. Journal of Strategic Research in Social Science, 8 (2), 123-140.


201