Yıl:2022   Cilt: 8   Sayı: 1   Alan:

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1

Arapçada Mefulun Fih ve Türkçedeki Zarfların Karşıtsal Çözümlemesi

Sibel DOKUYUCU ORCID Icon,Soner AKPINAR

Dil, insanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine iletmelerini sağlayan sistemli bir araçtır. Her dilin kendine özgü unsurları, kuralları ve özellikleri vardır. Kökeni farklı dil ailelerine dayanan Arapça ve Türkçe dillerinin de kendilerine özgü yapıları, ortak ve farklı özellikleri mevcuttur. Buradan hareketle; Türkçedeki zarfların ve Arapçanın unsurlarından mefulün fih’ in, bu dillerin kendi mantıkları çerçevesinde incelenmesi daha sonra da karşılaştırmalı olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Türkçedeki zarflar ve Arapçada mefulün fih in ıstılahi anlamları ve alanları incelenmiştir. Sonrasında ise Türkçedeki zarflara Arapça denk karşılıkları verilerek bir karşılaştırmaya gidilmiştir. Bu çalışmayla Arapça ve Türkçe açısından zarfların öğrenim ve öğretiminin kolaylaştırılması, dil öğrenim ve öğretim sürecinde ve diller arası aktarımda karşılıklarının daha düzgün ve anlaşılır ibarelerle ifade etmede fayda ve kolaylık sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arapça, Türkçe, Mefulun fih, Zarf, Karşıtsal Çözümleme


The Contrastive Analysis of Mafool Feeh in Arabic and Adverb in Turkish

Language is a sistemetical tool that provides people to share their feelings and ideas with each other. Each language has its own competents, rules and characteristics. Arabic and Turkish which have different origins have common and various special features. As a result; that investigation of adverbs of Turkish and Arabic in these languages’ own logic frames and then comparison and improvement of them is needed. In this study, adverbs in Turkish and the terminological meanings and fields of mefulun fih in Arabic were examined. Afterwards, a comparison was made by giving the Arabic equivalents of the adverbs in Turkish. It is aimed with this study to provide faciliation at learning and teaching about adverbs in Arabic and Turkish also to simplify language process and at translation of these languages to each other truely and clearly.

Keywords: Arabic, Turkish, Mafool Feeh, Adverb, The Contrastive Analysis.


Atıf İçin

Dokuyucu, S. & Akpınar, S. (2022). The Contrastive Analysis of Mafool Feeh in Arabic and Adverb in Turkish. Journal of Strategic Research in Social Science, 8 (1), 1-12.


131